<< Nuevo texto >>

Otras leyes autónomicas

 

Andalucia
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla la Mancha
Madrid

 • Ordenanza Municipal Madrid 26-7 tenencia y protección de animales (BOCM  31-08-01)

Castilla y León
Catalunya

 • Ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales de Barcelona. (B O P 10-01-04) 
 • Llei [Catalunya] 10/99, 30-7, tinença de gossos potencialment perillosos (DOG 09-08-99)
 • Llei [Catalunya] 5/95, 21-6, protecció dels animals per a experimentació (DOG  10-07-95)
 • Decret 164/98, 8-7, modificació Decret 214/97, utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques (D O G  14-07-98)
 • Decret 286/97, 31-10, modificació Decret 214/97, utilització d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques (DOG  14-11-97)
 • Llei [Catalunya] 10/90, 15-6, policia de espectacles, de les activitats recreatives i els establiments públics (D O G  22-06-90)
 • Ordre de 23 de desembre de 1991, d'establiment de mesures necessàries per al manteniment d'animals salvatges en captivitat (D O G   17-01-92)
 • Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats (D O G   30-09-94)
 • Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya (D O G   02-12-94)
 • Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos  (D  O G   25-06-02)
 • Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova el pla de conservació de la llúdriga (D O G   03-05-02)
 • Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar (D O G   03-08-00)
 • Ordre de 23 de juny de 1999, per la qual s'estableix el procediment  per obtenir les autoritzacions per realitzar certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya. (D O G   14-07-99)
 • Decret 214/97, 30-7, regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques (DOG  07-08-97v)
 • Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya. (D O G   15-09-98)
 • Ordre de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions ramaderes que allotgin espècies cinegètiques (D O G   21-06-95)
 • Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya (D O G   30-12-88)
 • Decret 401/2004, 5-10, participació de les ONG i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l’ecologia i medi ambient en les activitats i programes del Departament de Medi Ambient (D O G  08-10-04)
 • Resolució MAH/520/2004, de 27 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 3 de febrer de 2004, de delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a diversos ajuntaments (D O G   16-03-04)
 • Decret 146/2003, de 10 de juny, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats potencialment perillosos (D O G   25-06-03)
 • Decret 83/2002, 5-3, requisits i condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en els procediments sancionadors (DOG   14-03-02)
 • Decret 385/2000, de 5 de desembre, pel qual es limita l'accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites (D O G   15-12-00)
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia (D O G   04-04-99)
 • Modificació pel Consell Plenari de Barcelona de 19-2, de l'Ordenança municipal de mercats [venda d'animals] (G M B   20-03-99)
 • Decret 6/99, 26-1, condicions de manteniment dels animals de companyia (D O G  01-02-99)
 • Decret 328/98, 24-12-98, identificació i Registre General d'Animals de Companyia (D O G   04-01-99)
 • Ordre 5-7 regula el Registre d'Associacions de Protecció i defensa dels animals (D O G  27-07-88)

Euskadi

 • Decreto 101/2004, 1-6, tenencia de animales de la especie canina en el País Vasco (BOPV 09-07-04)
 • Decreto 66/2000, 4-4, regula la tenencia de animales de la especie canina en el País Vasco (BOPV 26-04-00)
 • Decreto 6/97, 22-1, de control del uso de drogas (control antidoping) en animales que intervengan en actos culturales y deportivos en el País Vasco (BOPV 24-01-97)
 • Ley [Euskadi] 4/95, 10-11, de espectáculo. s públicos y actividades recreativas (BOPV 01-12-95)
 • Decreto 454/94, 22-11, sobre protección de animales en el momento de su sacrificio o matanza en el País Vasco (BOPV 20-03-95)
 • Decreto 444/94, 15-11, sobre autorización, registro y control de núcleos zoológicos del País Vasco (BOPV 20-12-94)

Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Murcia
Navarra

 • Ley foral [Navarra] 2/93, 5-3, protección fauna no autóctona (BON   19-03-93)

Valencia

 • Ley [Valencia] 14/2004, 27-12, de caza en Valencia (BOE   14-02-05)