Modelos de denúncia

 

- Denuncia en base a la ley autonómica de protección de los animales

 

 …………………………………….………......................., mayor de edad, con DNI número ………................, y  domicilio en …………………………………………………….., que designo para notificaciones, comparezco y como mejor proceda en Derecho digo:

 

 

Que en nombre y representación propios formulo DENUNCIA contra ................................................... ......................................, domiciliado/a en ..................................................................., por infracción de la Ley ………………………..de Protección de los Animales partiendo de los siguientes hechos:

 

 

 

1.         En fecha .............................., he sido testigo personal de la siguiente conducta:

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 

2.         La conducta denunciada se acredita con la siguiente prueba, aportándose los medios materiales siguientes:

 

                   Documentos

                   Fotografías

                   Vídeos

                   Otros

 

 

3.            La conducta del denunciado/a está tipificada como una infracción de la Ley de Protección de los Animales.

 

 

4.            Explicación de los hechos:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

S O L I C I T O

 

 

Se acepte el presente escrito y la documentación adjunta, y se ordene la apertura de un expediente administrativo sancionador, a los efectos de depurar las responsabilidades que dimanen de la conducta denunciada, con imposición de la sanción pertinente al culpable.

 

 

Población y fecha

 

 

 

Firmado:

 

 

 

 

 

  

 

 

DIRIGIR AL GOBIERNO AUTONÓMICO

 

- Denuncia en base a la ley catalana 22/2003 de Protección de los Animales por parte de:

  • Particular

En/Na …………………………………….………......................., major d'edat, amb DNI número ………................, amb domicili a …………………………………………………….., que designo per a notificacions, compareixo i com millor procedeixi en Dret dic:

 

 

Que en nom i representació propis formulo DENUNCIA contra ................................................... ......................................, domiciliat en ..................................................................., per infracció de la Llei de la Generalitat de Catalunya 22/2003 de Protecció dels Animals partint dels següents fets:

 

 

 

1.         En data .............................., he estat testimoni personal de la següent conducta: [marcar conducta denunciada]

 

                   Maltractar o agredir físicament animals.

                   Sacrificar gats i gossos.

                   Abandonar animals.

                   Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc.

                   Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari.

                   Organitzar o participar en baralles de gossos, de galls o d'altres animals.

                   Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades donis del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat.

                   Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals o dels ous i els cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona protegides o en perill d'extinció.

                   Venda ambulant d'animals fora de mercats i fires autoritzades.

                   Anul·lar el sistema d'identificació.

                   Fer tir al colom.

                   Fer matances públiques d'animals.

                   Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.

                   Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.

                   Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions de la salut o del comportament.

                   No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.

                   Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge.

                   Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

                   Transportar animals de manera inadequada.

                   Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals.

                   Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats.

                   Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

                   Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

                   Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables.

 

 

2.         La conducta denunciada s'acredita amb la següent prova, aportant-se els mitjans materials següents:

 

                   Documents

                   Fotografies

                   Vídeos

                   D'altres

 

 

3.            La conducta del denunciat està tipificada com una infracció de la Llei de Protecció dels Animals.

 

 

4.            Explicació dels fets:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

S O L. L I C I T O

 

 

S'admeti el present escrit i la documentació adjunta, i s'ordeni l'obertura d'un expedient administratiu sancionador, als efectes de depurar les responsabilitats que dimanin de la conducta denunciada, amb imposició de la sanció pertinent al culpable.

 

 

Població i data

 

 

 

Signat:

 

 

 

 

 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELLER DE MEDI AMBIENT

AVINGUDA DIAGONAL 523-525

08029 BARCELONA

 

  • Asociación

En/Na ............................................., major d'edat, amb CIF número ..............., President/a de ....................................................................., inscrita en el ....................... amb el número ......................., amb domicili a ......................., que designo per a notificacions, compareixo i com millor procedeixi en Dret dic:

 

 

Que en nom i representació de ....................... que represento formulo DENUNCIA contra ..................................................., domiciliat en ............................................, per infracció de la Llei de la Generalitat de Catalunya 22/2003 de Protecció dels Animals partint dels següents fets:

 

 

 

1.         En data .............................. la ....................... va ser informada pel Sr/Sra ................................................................ que havia estat testimoni personal de la següent conducta: [marcar conducta denunciada]

 

                   Maltractar o agredir físicament animals.

                   Sacrificar gats i gossos.

                   Abandonar animals.

                   Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc.

                   Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari.

                   Organitzar o participar en baralles de gossos, de galls o d'altres animals.

                   Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades donis del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat.

                   Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals o dels ous i els cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona protegides o en perill d'extinció.

                   Venda ambulant d'animals fora de mercats i fires autoritzades.

                   Anul·lar el sistema d'identificació.

                   Fer tir al colom.

                   Fer matances públiques d'animals.

                   Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.

                   Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.

                   Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions de la salut o del comportament.

                   No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.

                   Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge.

                   Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

                   Transportar animals de manera inadequada.

                   Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals.

                   Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats.

                   Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

                   Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

                   Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables.

 

 

 

 

2.         La conducta denunciada s'acredita amb la següent prova, aportant-se els mitjans materials següents:

 

                   Documents

                   Fotografies

                   Vídeos

                   D'altres

 

 

3.            La conducta del denunciat està tipificada com una infracció de la Llei de Protecció dels Animals.

 

 

4.         ....................... està legitimada per efectuar la denúncia i ser part interessada en el procediment, segons la Llei de la Generalitat de Catalunya 22/2003 de Protecció dels Animals, article 20.

 

 

 

 

S O L. L I C I T O

 

 

S'admeti el present escrit i la documentació adjunta, i s'ordeni l'obertura d'un expedient administratiu sancionador, en el qual se m'haurà de tenir com a part interessada en representació de ......................., donant-me trasllat de totes les actuacions i actes practicats, als efectes de depurar les responsabilitats que dimanin de la conducta denunciada, amb imposició de la sanció pertinent al culpable.

 

 

Població i data

 

 

 

Signat:

 

 

  

 

 

 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELLER DE MEDI AMBIENT

AVINGUDA DIAGONAL 523-525

08029 BARCELONA